Mọi chi tiết liên hệ

Đầu mối hỗ trợ các phần mềm:

- Dịch vụ công trực tuyến

- Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc

- Một cửa điện tử

- Chữ ký số chuyên dùng


Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông

Số điện thoại: 0237 3718 699

Email: ungcuusuco@thanhhoa.gov.vn

Đầu mối hỗ trợ các phần mềm:

- Cổng thông tin điện tử và các Trang thành phần

- Thư điện tử công vụ

- Theo dõi thực hiện nhiệm vụ

- Công báo điện tử

- Quy phạm pháp luật

- Phản hồi Thanh Hóa


Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin – Văn phòng UBND tỉnh

Số điện thoại: 0237 3857 290

Email: cntt@thanhhoa.gov.vn